מבצע "קורס זום קמפיין טופס לידים של פייסבוק"

 

תקנון מבצע/הגרלה

 1. הגדרות

יובהר כי הניסוח בתקנון זה הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד, והוא מתייחס גם לנקבה.

מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור לידם, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

 • א. "תכנית ההגרלה/מבצע"- ההוראות המופיעות בתכנית זו לפי העניין בעניין "קורס זום קמפיין טופס לידים של פייסבוק" שעורכת חברת NG DIGITAL (להלן: "החברה")
 • ב. "משתתף"- בעל עסק שנרשם להגרלה ומילא את השאלון כתנאי להשתתפות בהגרלה במלואו.
 • ג. "זוכה"- משתתף אשר על בגורל בהגרלה שתיערך ב 01.10.2020 בהתאם להנחיות המפורטות בתקנון, וזכה בפרס;
 • ד. "הפרס"- הפרס בו יזכה הזוכה הוא קורס זום קמפיין טופס לידים של פייסבוק במסלול קבוצתי.
 • ה. "אתר המבצע"- עמוד הפייסבוק ואתר הבית של החברה
 1. כללי
 • א. החל מיום 20.09.2020 ועד יום 01.10.2020 (להלן: "תקופת המבצע"), תערוך החברה מבצע בשם "קורס זום קמפיין טופס לידים של פייסבוק".
 • ב. החברה תהיה רשאית להאריך או לשנות את משך המבצע או תחילתו, לערוך הגרלות נוספות ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. קריטריונים להשתתפות במבצע/הגרלה

רשאי להשתתף במבצע/הגרלה אדם המקיים את התנאים המצטברים הבאים:

 • א. בעל עסק אשר נחשף למבצע במדיה הדיגיטלית ומילא במלואו את השאלון כתנאי להשתתפות בהגרלה בתקופת המבצע בלבד.
 • ב. הוא אינו עובד החברה.
 • ג. משתתף אשר לא יעמוד בתנאי ההשתתפות ו/או ינקוט בפעולות בחוסר תום לב על מנת לזכות בפרס וכן משתתף אשר פרטי התשובות בשאלון יתבררו כלא אמיתיים, יפסל וזכאותו לפרס תבוטל על פי שיקול דעתה של החברה.
 • ד. החברה תעניק גישה חופשית לכל הקורסים הדיגיטליים שלה לפרסום בפייסבוק ואינסטגרם עד ה 31.12.2020 מתנת השתתפות לכל משתתף שעמד בקריטריונים להשתתפות בהגרלה.

 

 1. מועד ההגרלה ואופן ביצועה
 • א. החברה תערוך הגרלה בין המשתתפים הרשאים להשתתף במבצע/הגרלה, ביום 1.10.2020
 • ב. ההגרלה תבוצע על ידי החברה ובפיקוחה. נציג החברה יבחר באקראי את הזוכה
  אשר מילא אחר תנאי ההשתתפות בהגרלה ויתעד את אופן ההגרלה בווידאו.
 • ג. אם יתקיימו נסיבות שבהן החברה תמצא לנכון לשלוף פתק השתתפות נוסף, כמפורט להלן בתקנון, יהיה טופס זה הטופס הזוכה אשר יזכה את בעליו בפרס ולא יהיו לבעלי פתק ההשתתפות הראשון שנשלף שום טענות כלפי החברה.
 • ד. מסירת הפרס לזוכה מותנית בהצגת תעודה מזהה של אותו אדם והתאמת פרטיו לפרטים המופיעים בשאלון שמילא.
 • ה. החברה תהא רשאית לפרסם באתר הבית ובעמוד הפייסבוק שלה את שם הזוכה ותמונתו, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות הדין.
 • ו. מובהר כי עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו ותמונתו כאמור והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 • ז. יובהר כי הפרס הינו אישי, לזוכה בלבד, ואינו ניתן להעברה, להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, למעט אם הנהלת החברה תחליט אחרת.
 • ח. יובהר כי ההשתתפות בהגרלה, לרבות מימוש הזכויות בפרס, הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים.
 • ט. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות חלקים בתקנון זה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, במקרה של תקלה, שיבוש, רמאות או התנהגות שאינה הוגנת מצד משתתף/משתתפים ו/או שמונעת מלהשתתף בצורה הוגנת בהגרלה.

 

 1. תוצאות ההגרלה
 • א. תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר הבית ובעמוד הפייסבוק של החברה וכן תישלח לזוכה הודעה בדבר הזכייה.
 • ב. תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

 

 1. מימוש הפרס

מימוש הפרס יהיה תוך 7 ימי עסקים מרגע הכרזת הזוכה ולתקופה של 60 ימי עסקים.

 

 1. שינויים עתידיים
 • א. החברה תהא רשאית לבצע כל שינוי בפרטי ההגרלה לרבות תנאי השתתפות, מועד ההגרלה, הזוכים והפרס לזוכים. מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה והוראות השינוי יגברו על הוראות תקנון זה ככל שתהא סתירה ביניהם.
 • ב. הוראות השינוי, ככל שינתנו, יצורפו כנספח לתקנון וימסרו למשתתפים בהגרלה.

 

דילוג לתוכן